Warunki korzystania

Warunki korzystania ze strony internetowej Grupy TREPKO zamieszczonej w Internecie

Ta strona internetowa jest udostępniona użytkownikom przez firmę Trepko S.A. („TREPKO”, „my”, „nas”, „nasz”). Korzystanie z tej strony jest równoważne z akceptacją „Warunków korzystania ze strony internetowej” (dalej też „Warunki”).

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z „WARUNKAMI”, NIE JEST UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

TREPKO zastrzega sobie prawo do ograniczenia, modyfikowania lub aktualizowania tych „Warunków” w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany i modyfikacje wchodzą w życie po ich ukazaniu się on-line (po postingu). Korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu modyfikacji „Warunków” równoznaczne jest z akceptacją przez użytkownika zmienionych „Warunków”.

Poniższa strona zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą być związane z poniższą stroną oraz/ lub TREPKO. Warunki korzystanai z tych stron mogą różnic się od warunków korzystania ze strony TREPKO. Korzystanie z tych stron poprzez linki udostępnione na stronie TREPKO objęte jest Warunkami korzystania oraz wytycznymi, dotyczącymi każdej konkretnej strony.

TREPKO nie gwarantuje przekazywania bądź przetwarzania informacji, innych czynności on-line czy transakcji, podjętych na poniższej stronie internetowej. Przekazywanie informacji nie onacza również, że dana czynność wykonana on-line została zaakceptowana lub odrzucona, a jedynie, iż została zainicjowana. Większość czynności on-line jest dodatkowo potwierdzana pisemnie. Ponadto zakres usług, prezentowanych na poniższej stronie może ulegać zmianie. Możliwe jest także, iż strona w pewnych terminach nie będzie dostępna lub gotowa do użytku. TREPKO zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia strony internetowej w części lub w całości ze względów technicznych czasowo lub bezterminowo. W takich przypadkach firma TREPKO osiągalna jest za pośrednictwem poczty oraz telefonu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strona internetowa TREPKO jest prowadzona i kontrolowana przez – firmę Trepko S.A., ul. Roosevelta 116, 62-200 Gniezno, tel. +48 61 426 50 41. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść tej strony internetowej (oraz jej zawartość w całości: teksty, zdjęcia, rysunki itp) stanowi własność firmy TREPKO S.A. i jest prawnie chroniona prawami autorskimi, znakiem firmowym i w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej.

Prawa te podlegają międzynarodowym i ogólnoświatowym regulacjom oraz umowom dotyczącym praw autorskich oraz ustawom o ochronie danych i przepisom o komunikacji. Wszelkie prawa do treści strony internetowej zastrzeżone są dla TREPKO S.A., spółek powiązanych, firm związanych z TREPKO („podmioty uprawnione”) lub partnerów lub podmiotów dostarczających treści, sponsorów itp. (tzw. „providers”), które przekazały TREPKO prawo do prezentowania ich produktów i usług na swojej stronie internetowej.

Jeżeli nie wskazano inaczej, użytkownicy tej strony internetowej mają prawo przeglądać tę stronę i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez TREPKO lub inny uprawniony podmiot.

Kopiowanie, zmienianie treści, wyświetlanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, umieszczanie w Internecie, przetwarzanie w celach komercyjnych, udostępnianie w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych lub przekazywanie materiałów zawartych na stronie TREPKO w inny sposób i na innych nośnikach (w tym przesyłanie pocztą elektroniczną), bez pisemnej zgody ze strony TREPKO i podmiotów uprawnianych, partnerów lub providerów jest zabronione.

Bez pisemnej zgody TREPKO, podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź providerów itp. wszelkie ww. czynności oznaczają naruszenie praw własności i praw autorskich, nazw handlowych i produktów TREPKO, jej spółek córek, podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź providerów itd.

Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na tej stronie internetowej stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą TREPKO i/ lub uprawnionych podmiotów. Bez zgody pisemnej ze strony TREPKO lub uprawnionych podmiotów użytkownik nie może umieszczać ww. nazw handlowych, znaków firmowych, logo, treści itd. na swoich stronach internetowych ani przenosić ich poprzez framing na inne strony internetowe.

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej TREPKO w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, NETykietą lub „Warunkami”, wliczając w to zwłaszcza rozpowszechnianie treści o zabarwieniu oszczerczym, zniesławiającym, obscenicznym, skandalicznym, obrazoburczym, pornograficznym i bluźnierczym.

TREPKO S.A. jest właścicielem szeregu znaków towarowych, obejmujących m.in. ale nie wyłącznie, nazwę TREPKO. logo TREPKO, nazwy domen, jak: www.TREPKO.com, www.TREPKO.dk czy www.TREPKO.pl i wiele innych. Inne znajdujące się na tej stronie internetowej produkty i nazwy firm mogą stanowić znaki towarowe wymienionych lub niewymienionych właścicieli.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Całkowita zawartość tej strony internetowej, „prezentowana” i „odczytywana”, nie zawiera żadnej gwarancji, czy to wyrażonej czy zasugerowanej. Z wyjątkiem wszelkich gwarancji czy odpowiedzialności narzuconej (bez prawa ograniczenia) przez prawo UE i mających odniesienie do poniższych „Warunków”, TREPKO i podmioty uprawnione lub partnerzy bądź providerzy odrzucają wszelkie wyraźne lub zasugerowane gwarancje i odpowiedzialność za wartość handlową, satysfakcjonującą jakość, dopasowanie do konkretnych celów id. Ani TREPKO, ani żadne uprawnione podmioty, ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony interntowej, nie gwarantują, iż funkcje tej strony internetowej będą działały nieprzerwanie i bez błędów, że błędy będą niezwłocznie poprawiane oraz iż serwer, który udostępnia stronę, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Treść tej strony internetowej spełnia jedynie funkcję informacyjną oraz oferuje możliwość dokonania pewnych czynności/ transakcji.

TREPKO nie udziela gwarancji ani nie składa deklaracji dotyczących skutków wynikających z korzystania z tej strony internetowej bądź dotyczących rzetelności, kompletności czy aktualności poszczególnych treści, informacji, serwisów i/ lub dóbr prawnych zawartych na tej stronie, uzyskanych wskutek korzystania z tej strony internetowej.

TREPKO dokłada wszelkich starań, aby treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie internetowej, była poprawna, jednakże może zawierać ona pewne niedokładności, błędy typu „literówki” czy opuszczenia w tekście. Po ich wykryciu, będziemy starać się usuwać wszelkie błędy tego rodzaju tak szybko, jak to możliwe.

Treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie , jest zmieniana w pewnych odstępach czasu i może się zdarzyć, iż zostaną do niej dołączone, wykreślone lub zmienione pewne komponenty. Mogą być także dokonane ulepszenia i/ lub zmiany funkcji strony oraz jej wyglądu lub układu.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z tej strony internetowej na własną odpowiedzialność ( a nie TREPKO). Użytkownik tej strony internetowej ponosi odpowiedzialność oraz koszty za serwisowanie, naprawę czy poprawki w swoim systemie komputerowym.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ani TREPKO, ani żadne uprawnione podmioty, ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony interntowej, ani pracodawcy lub przedstawiciele tych firm nie ponoszą wobec osób fizycznych czy prawnych odpowiedzialności za straty, uszkodzenia (bezpośrednie, pośrednie, uboczne, nadzwyczajne, czy o charakterze karnym) itp. wynikające z używania lub prób używania tej strony internetowej bądź innych stron dostępnych przez odnośniki do tej strony internetowej. Wyjątkiem jest odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia w przypadkach śmierci lub szkód na ciele , dla których nie ma ograniczeń.

Dla przykładu (nie ograniczając uniwersalności powyższego) ani TREPKO, ani żadne uprawnione podmioty, ani partnerzy ani providerzy nie ponoszą odpowiedzialności za żądania, straty lub szkody wynikające z niemożności korzystania ze strony, z błędów, pominięć, przerw, usunięć, bądź defektów występujących na stronie, opóźnienia operacyjnego, wystąpienia wirusa, kradzieży, zniszczenia, nieautoryzowanego dostępu do lub zmian w osobistych zapisach lub innych materiałach dostępnych na tej stronie internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TREPKO nie ponosi odpowiedzialności za oszczercze, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie pozostałych użytkowników i osób trzecich.

TREPKO i podmioty uprawnione, partnerzy i providerzy ponoszą odpowiedzialność za bezpośrednią stratę, powstałą w wyniku korzystania z tej strony internetowej (niezależnie od tego czy podstawą do tego jest umowa, bezprawne działanie czy odpowiedzialność za produkt) do maksymalnie łącznej wartości transakcji, która stała się podstawą do zażalenia , za każdą jedną szkodę lub zbiór związanych ze sobą szkód.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w takim wymiarze, jaki jest dopuszczalny przez prawo.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż za wszekie starty, wydatki, szkody i koszty (wliczając w to stosowne koszty prawne) powstałe na skutek naruszenia przez użytkownika postanowień tych „Warunków”, winien on jest rekompensatę TREPKO, podmiotom uprawnionym, kierownikom, pracownikom i pracodawcom tychże lub partnerom bądź providerom TREPKO.

PRAWA OSÓB TRZECICH

Poniższe „Warunki” mają zastosowanie na korzyść TREPKO, spółek z udziałem TREPKO S.A., podmiotów uprawnionych, partnerów, providerów, dyrektorów, pracowników i pracodawców tychże, firm itd. Każda z tych osób prawnych lub fizycznych ma prawo do wyegzekwowania poniższych „Warunków” – w imieniu własnym bądź któregoś z uprawnionych podmiotów – w odniesieniu do użytkownika.

LINKI

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych („strony dostępne przez linki”). Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Treść stron dostępnych przez linki nie jest kontrolowana przez TREPKO i stąd TREPKO nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie potwierdza tych treści, niezależnie od tego czy TREPKO związana jest z właścicielem takich stron czy nie.

Zabronione jest tworzenie przez użytkowników hyperlinków do tej strony internetowej czy też udostępnianie linków sugerujących lub wskazujących, iż TREPKO lub inne podmioty uprawnione, bądź partnerzy czy providerzy sponsorują lub popierają stronę użytkownika lub inne strony internetowe.

POMOC SERWISOWA

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tej strony internetowej, prosimy skontaktować się z Webmasterem.

JURYSDYKCJA

Jako miejscowość właściwą sądu uznaje się generalnie siedzibę TREPKO S.A.

INTEGRALNOŚĆ UMOWY

Ustalenia poniższych „Warunków” i wszelkie wymienione w nich zobowiązania stanowią umowę pomiędzy TREPKO, związanymi z nią firmami i podmiotami uprawnionymi lub partnerami i providerami a użytkownikiem. Zastępuje ona wszystkie poprzednie propozycje i ustalenia (ustne lub pisemne), które nie zostały ujęte w poniższych „Warunkach”. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy poniższymi „Warunkami” a warunkami i informacjami opublikowanymi w przyszłości, to ostatnio opublikowane warunki i informacje są priorytetowe.

TREPKO ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIE PRAWA WŁASNOŚCI

X

  Direct contact: Jan B. Larsen (TREPKO A/S)
  Office phone: +45 43 99 22 44
  Mobile: +45 88 20 98 43
  Direct contact: Tomasz Mierzwa (TREPKO S.A.)
  Office phone: +48 61 423 88 71
  Mobile: +48 601 066 129
  Direct contact: Michael Meldgaard (TREPKO A/S)
  Office phone: +45 88202064
  Mobile: +45 22 24 24 49
  Direct contact: Riaan van Zyl (TREPKO / FILMATIC)
  Office phone: +27 21 862 2192
  Mobile: +27 82 259 4339
  Direct contact: TREPKO USA Sales (TREPKO INC.)
  Office phone: +1 813 443 0794
  Direct contact: Tomasz Ziółkowski (PL)
  Office phone: +48 61 423 88 72
  Mobile: +48 691 384 650
  Direct contact: Neil Wilkinson (UK)
  Office phone: +44 1427 61 22 44 
  Direct contact: Agata Szuba (DE)
  Office phone: +49 831 527 123 58
  Direct contact: Bahaa R. Labib
  Office phone: +20 2 227 34 613
  Mobile: +20 122 32 19 274
  Direct contact: Brasil Office
  Office phone: +55 41 3513 5100
  Direct contact: Jacek Jędroszyk
  Office phone: +48 614 26 50 61
  Mobile: +48 571 448 881
  Direct contact: Joanna Pacesz
  Office phone: +48 614 23 88 74
  Mobile: +48 601 568 134
  Direct contact: UK Office
  Office phone: +44 1427 612244 
  Direct contact: Bogusław Jopa
  Office phone: +48 61 423 88 81
  Mobile: +48 601 568 135
  Direct contact: Rimma Nowak
  Office phone: +48 614 23 88 72
  Mobile: +48 691 384 650