Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TREPKO S.A. z siedziba w Gnieźnie (62-200) przy ul. Roosevelta 116. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: +48 61 426 50 41, poczty e-mail: trepko@trepko.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail:  iod_trepko@rodo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, pracowników młodocianych, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych.

b) Delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych.

c) Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych.

d) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie projektowania wytwarzanych maszyn.

e) Udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe).

f) Reklama, sprzedaż i serwisowanie wytwarzanych maszyn.

g) Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie zakładu (przepustki i monitoring wizyjny).

h) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie podejmowania umów, kontraktów, zamówień, dostaw, itp.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

5. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są w szczególności:

a) Osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.

b) Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

c) Firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, organizowania wycieczek.

d) Placówki naukowe i badawcze.

e) Placówki edukacyjne.

f) Podmioty wykonujące usługi audytu.

g) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z TREPKO S.A. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest TREPKO S.A.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przechowywane są przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych.

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia ich przetwarzania.

d) Prawo przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. Jeśli dopatrzy się Pani/Pan naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

13. Administrator danych osobowych stosuje monitoring wizyjny na terenie zakładu w celu zapewnienia ochrony mienia pracodawcy, monitoring GPS w samochodach służbowych w celu kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków służbowych oraz zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, monitoring komputerów służbowych w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania przez pracownika czasu pracy oraz właściwego użytkowania sprzętu służbowego.

X

  Direct contact: Jan B. Larsen (TREPKO A/S)
  Office phone: +45 43 99 22 44
  Mobile: +45 88 20 98 43
  Direct contact: Tomasz Mierzwa (TREPKO S.A.)
  Office phone: +48 61 423 88 71
  Mobile: +48 601 066 129
  Direct contact: Michael Meldgaard (TREPKO A/S)
  Office phone: +45 88202064
  Mobile: +45 22 24 24 49
  Direct contact: Riaan van Zyl (TREPKO / FILMATIC)
  Office phone: +27 21 862 2192
  Mobile: +27 82 259 4339
  Direct contact: TREPKO USA Sales (TREPKO INC.)
  Office phone: +1 813 443 0794
  Direct contact: Tomasz Ziółkowski (PL)
  Office phone: +48 61 423 88 72
  Mobile: +48 691 384 650
  Direct contact: Neil Wilkinson (UK)
  Office phone: +44 1427 61 22 44 
  Direct contact: Agata Szuba (DE)
  Office phone: +49 831 527 123 58
  Direct contact: Bahaa R. Labib
  Office phone: +20 2 227 34 613
  Mobile: +20 122 32 19 274
  Direct contact: Brasil Office
  Office phone: +55 41 3513 5100
  Direct contact: Jacek Jędroszyk
  Office phone: +48 614 26 50 61
  Mobile: +48 571 448 881
  Direct contact: Joanna Pacesz
  Office phone: +48 614 23 88 74
  Mobile: +48 601 568 134
  Direct contact: UK Office
  Office phone: +44 1427 612244 
  Direct contact: Bogusław Jopa
  Office phone: +48 61 423 88 81
  Mobile: +48 601 568 135
  Direct contact: Rimma Nowak
  Office phone: +48 614 23 88 72
  Mobile: +48 691 384 650